Chúng ta có thể so sánh trong một mệnh đề if mà không cần phải khai báo biến. Hãy cố gắng để câu lệnh Write() được thực hiện.
     static void Main(string[] args)
     {
          double pi = 3.14159;
          if ( ) Console.Write("pi=3.1.4159");
     }