Mệnh đề else được thực hiện chỉ khi mệnh đề trước đó false và điều kiện riêng của nó là true.
     static void Main(string[] args)
     {
          bool b = 5 > 6;
          if (b) Console.Write("Xin chào!");
           Console.Write("Tạm biệt!");
     }