Bất cứ khi nào chúng ta muốn biết nếu một điều gì đó là đúng hay sai, chúng ta có thể kiểm tra bằng câu lệnh if, theo sau là một giá trị logic trong dấu ngoặc đơn.
     static void Main(string[] args)
     {
          int s = 6;
          bool b = s == 6;
          if ( ) Console.Write("Hello!");
     }