Ngoài việc viết mã nguồn trong sáng, sạch sẽ, bạn cũng cần đưa ra chú thích rõ ràng ở một số điểm đáng lưu ý. Hay đơn giản bạn muốn người đọc hiểu rõ hơn bạn đang làm gì. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều hỗ trợ chú thích bên trong code.
     using System;

     namespace Baitap
     {
        /// <summary>
        /// tài liệu hướng dẫn cấp lớp
        /// </summary>

        class Program
        {
           /// <summary>
           /// chú thích
           /// </summmary>
           /// <param name="args "></param>

           static void Main( string[] args)
           {
                // chú thích chỉ trên một dòng
                /* chú thích trên nhiều dòng */
           }
        }
     }