Bạn có biết từ khóa using ở dòng đầu tiên trong đoạn code dưới đây nghĩa là gì không? Chạy code sau để rõ hơn.
     using System;

     namespace Baitap
     {
        class Program
        {
           static void Main( string[] args)
           {
                Console.Write("Hello World");
                Console.ReadKey();
           }
        }
     }