Bạn đã biết về cấu trúc chương trình C# chưa? Mỗi Project được đặt trong một Solution. Mỗi Solution có thể chứa nhiều Project. Một Project bao gồm một hoặc nhiều đơn vị biên dịch (compilation units) và được biên dịch thành một tập tin assembly (.exe hoặc .dll)
                          Program.cs
     using
System;

     namespace Baitap
     {
        class Program
        {
           static void Main( string[] args)
           {
                Console.Write("Hello World");
                Console.ReadKey();
           }
        }
     }