Chạy code sau để hiểu rõ cách hoạt động của chương trình khi kết hợp enum với switch.
     class Program 
     {
          enum Weekday { Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
                  Thursday, Friday, Saturday };

          static void Main(string[] args)
          {
               Weekday d = Weekday. ;
               switch (d)
               {
                    case Weekday.Sunday: Console.Write("Chủ nhật");
                         break;
                    case Weekday.Monday: Console.Write("Thứ hai");
                         break;
                    case Weekday.Tuesday: Console.Write("Thứ ba");
                         break;
                    case Weekday.Wednesday: Console.Write("Thứ tư"); 
                         break
;
                    case Weekday.Thursday: Console.Write("Thứ năm");
                         break;
                    case Weekday.Friday: Console.Write("Thứ sáu");
                         break;
                    default: Console.Write("Thứ bảy"); break;
               }
          }
     }