Hãy nhìn vào câu lệnh switch. switch hoạt động giống như câu lệnh if.
     static void Main(string[] args)
     {
          int x = ;
          switch (x)
          {
               case 0: Console.Write("x=0"); break;
               case 1: Console.Write("x=1"); break;
               default: Console.Write("x không bằng 0,
                           cũng không bằng 1"
); break;
          }
     }