Bạn đã biết cách thức nhập liệu enum chưa? Dưới đây là cách nhập vào chuỗi ký tự của một thành phần trong kiểu enum
     class Program 
     {
          enum Weekday { Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
                  Thursday, Friday, Saturday };

          static void Main(string[] args)
          {
               Weekday  day;
               Console.Write("Nhập vào thứ dạng chuỗi :");
               day = (Weekday)Enum.Parse(typeof(Weekday),
                        Console.ReadLine());
          }
     }