Bạn đã biết cách thức nhập liệu enum chưa? Dưới đây là cách nhập vào số tương ứng giá trị của một thành phần trong kiểu enum
     class Program 
     {
          enum Weekday { Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
                  Thursday, Friday, Saturday };

          static void Main(string[] args)
          {
               Weekday day;
               Console.Write("Nhập vào thứ dạng số :");
               day = (Weekday)Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          }
     }