Bạn có biết cách khai báo một kiểu liệt kê chưa? Chạy code sau để xem.
     class Program
     {
          enum Weekday { Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
                  Thursday, Friday, Saturday };

          static void Main(string[] args)
          {
               . . .
          }
     }