Kiểu liệt kê ( enumeration) là một tập những hằng số nguyên được đặt tên.
Cú pháp khai báo: enum identifier[:base-type] { enumeration_list }; Trong đó:
 • base-type: là kiểu dữ liệu của mỗi thành phần (mặc định int).
 • enumeration_list: sử dụng dấu phẩy để phân cách các định danh
     • Định danh đầu tiên được gán giá trị 0, sau đó tăng lên một cho những định
       danh sau.
     • Có thể xác định giá trị cho các định danh này.
     class Program
     {
          enum Weekday { Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
                    Thursday, Friday, Saturday };
          enum Month { January = 1, February = 2, March = 3,
                    April = 4, May = 5, June = 6, July = 7,
                    August = 8, September = 9, October = 10,
                    November = 11, December = 12 };

          static void Main(string[] args)
          {
               . . .
          }
     }