Bạn vừa làm quen với các khái niệm cơ bản trong C#.
Hãy cố gắng trả lời đúng các câu hỏi để đạt điểm số cao nhất!
Chú ý mỗi câu hỏi có thể chọn nhiều đáp án.