Biến được khai báo theo cú pháp: < kiểu_dữ_liệu > : < tên_biến >;
Hãy khai báo biến b kiểu số thực!
     static void Main(string[] args)
     {
          string st;
          int a;
           b;
     }