Với mã nguồn (code), chúng ta có thể làm toán.
     static void Main(string[] args)
     {
          int a = 18;
          int b = 3;
          int c = a  b;
          Console.Write(c);
     }