Có nhiều loại kiểu số khác nhau. Về cơ bản, có 2 loại: kiểu số nguyênkiểu số thực.
     static void Main(string[] args)
     {
          int a = ;
          double b = 2.0;
     }