Các biếnkiểu dữ liệu khác nhau có cách khởi tạo khác nhau.
     static void Main(string[] args)
     {
          string chuoi = "1";
          int so = ;
     }