Chương trình được viết bằng mã nguồn (code). Với mã nguồn, chúng ta có thể xây dựng các ứng dụng tuyệt vời, các trò chơi, các trang web và các công cụ.
     static void Main(string [] args)
     {
          string st1 = "Tôi thích học ... ";
          string st2 = " ";
          Console.Write(st1 + st2);
     }