Các biến được tạo ra bắt đầu bằng một kiểu dữ liệu, theo sau là tên biếngán giá trị cho biến bằng phép gán '='.
     static void Main(string[] args)
     {
          string ten = "C#";
          ten = " ";
          Console.Write(ten);
     }