Cấu trúc có thể chứa cấu trúc. Điều này đúng không?
     class Program
     {
          struct NgayThang
          {
               public int ngay;
               public int thang;
          };
          struct Lich
          {
               public  ngay;
          };

          static void Main(string[] args)
          {
               . . .
          }
     }