Bây giờ chúng ta tìm hiểu cách biểu diễn mảng cấu trúc Ngày tháng gồm 3 phần tử. Hãy in ra màn hình 3 bộ giá trị sau: 1/1/2016 - 2/2/2016 - 3/3/2016
     class Program
     {
          struct NgayThang
          {
               public int ngay;
               public int thang;
               public int nam;
          };
          static void Main(string[] args)
          {
              NgayThang[] nt = new NgayThang[3];
              nt[0].ngay = 1;
              nt[0].thang = 1;
              nt[0].nam = 2016;
              nt[1].ngay = 2;
               . . .
              for (int i = 0; i < 3; i ++)
                    Console.Write(nt[i].ngay + "/ " + nt[i].thang
                    + "/ " + nt[i].nam + " - ");
          }
     }