Đôi khi chúng ta chỉ muốn gán (sao chép) một số thành phần nhất định thì phải làm thế nào ?
     class Program
     {
          public struct ToaDo
          {
               public int X;
               public int Y;
          };

          static void
Main(string[] args)
          {
               ToaDo toaDo;
               toaDo.X = 10;
               toaDo.Y = 12;
               ToaDo td;
               td.X = toaDo.X;
               Console.Write(td.X);
          }
     }