Để truy xuất thành phần của cấu trúc ta sử sụng toán tử chấm (.) theo cú pháp:
                                         tên_cấu_trúc.tên_thành_phần;
     class Program
     {
          public struct ToaDo
          {
               public int X;
               public int Y;
          };

          static void
Main(string[] args)
          {
               ToaDo toaDo;
               toaDo.X = 10;
               toaDo.Y = 12;
          }
     }