Sau khi đã tạo một cấu trúc, chúng ta cần khai báo các biến. Mỗi biến được gọi là một thành viên hay trường.
     class Program
     {
          public struct ToaDo
          {
               public int X;
               public int Y;
               public  p;
          };

          static void
Main(string[] args)
          {
               . . .
          }
     }