Trong C#, một cấu trúc (structure) là một kiểu dữ liệu. Nó giúp bạn tạo một biến đơn mà giữ dữ liệu liên quan của các kiểu dữ liệu đa dạng. Sử dụng từ khóa struct để tạo một cấu trúc.
     class Program
     {
          public struct ToaDo
          {
               public int X;
               public int Y;
          };

          static void
Main(string[] args)
          {
               . . .
          }
     }