Bạn vừa làm quen với mảng trong C#.
Hãy cố gắng trả lời đúng các câu hỏi để đạt điểm số cao nhất!