Việc truy xuất vào phần tử của mảng là rất đơn giản.
     static void Main(string[] args)
     {
          string [] hoten = { "Hoa", "Lan", "Linh", "Nam" };
          string ten = hoten[ ];
          Console.Write(ten);
     }