Hãy xác định kích thước của mảng.
     static void Main(string[] args)
     {
          string [] hoten = { "Hoa", "Lan", "Linh", "Nam" };
          Console.Write(hoten. ;
     }