Có một cách để khai báo, khởi tạo mảng chỉ trong một câu lệnh. Đặt các giá trị trong cặp dấu '{}' sau dấu '='.
     static void Main(string[] args)
     {
          string[] ten = new string[3] { "Hoa", "Lan", "Nam" };
     }