Hãy khởi tạo mảng hoten gồm 10 phần tử.
     static void Main(string[] args)
     {
          string[] hoten;
          hoten = new string ;
     }