Mảng là một tập liên tục có thứ tự các thành phần dữ liệu cùng kiểu được tham chiếu bằng cùng một tên định danh và một chỉ số.
     static void Main(string[] args)
     {
          string[] hoten;
          int[,] matran;
     }